Jokkmokk Iron genomför hydrogeologiska undersökningar

I mars 2022 tilldelades Jokkmokk Iron Mines AB bearbetningskoncession för Kallak K nr 1 av den svenska regeringen, och bolaget arbetar för fullt med den ansökan om miljötillstånd som ska lämnas in till Mark- och miljödomstolen. Arbetet innebär av ett stort antal undersökningar, analyser och beräkningar och som en del av det arbetet genomförs nu hydrogeologiska undersökningar i området runt Kallak/Gállok.

Hydrogeologiska undersökningar syftar till att samla in data för att beskriva nuläget och ska fungera som underlag för att säkerställa att den planerade gruvverksamheten kan genomföras inom de krav och gränsvärden som gäller till skydd för bland annat miljön.

Rent konkret består dessa undersökningar av bland annat borrning av ett antal brunnar i både jord och berg men även provtagning av vatten i befintliga brunnar.

De hydrogeologiska undersökningarna är en central del av miljöansökan och ska genomföras med största noggrannhet och varsamhet med hänsyn till natur, djur och lokalsamhälle. Jokkmokk Irons undersökningsarbete sker i enlighet med gällande lager och förordningar. Arbetet följer gängse praxis och bolaget har för uppdraget anlitat erfarna experter på geologi med dokumenterad vana av liknande projekt.

Bolaget har de tillstånd som krävs för åtgärderna som nu vidtas för de hydrogeologiska undersökningarna.

Under 2023 kommer ytterligare löpande undersökningar genomföras som innefattar inventeringar av djurarter och naturvärden, bullermätningar, bergprovtagning, biologiska bakgrundsundersökningar samt kvalitémätningar av luft och vatten.

Fakta: 
De arbeten som vidtas för att möjliggöra hydrogeologiska undersökningar är varken tillståndspliktiga, anmälningspliktiga eller utgör samrådsskyldig verksamhet.

  • Det är inte fråga om undersökningsarbete enligt minerallagen eftersom arbetena inte sker i syfte att påvisa en fyndighet av ett koncessionsmineral eller att utröna en fyndighets sannolika ekonomiska värde och dess beskaffenhet. Minerallagen(1991:45) är således inte tillämplig.
  • De aktuella arbetena är inte heller en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).
  • Arbetena kan inte anses tillståndspliktiga enligt 11 kap. 12 § miljöbalken och är inte heller anmälningspliktiga enligt 19 § förordning (1998:1388) om vattenverksamheter.
  • Eftersom de aktuella arbetena inte är av sådant slag att de kan “komma att väsentligt ändra naturmiljön” utgör de inte en samrådsskyldig verksamhet enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Den begränsade påverkan som kan uppstå vid borrningar av förevarande slag beror på transport av borrigg till och från respektive borrplats, vilket kan ge upphov till körskador på marken om den framförs på barmark. Riskerna för sådan påverkan undviks genom att arbetena vidtas vintertid då marken skyddas. De aktuella arbetena är, i jämförelse, av väsentligt mindre ingripande omfattning och mer temporära, än sådana undersökningsarbeten med undersökningstillstånd enligt minerallagen som Naturvårdsverket i sina allmänna råd anger bör anmälas för samråd.
  • De aktuella arbetena utgör inte en sådan “avsevärd olägenhet för renskötselrätten”, i enlighet med 30 § rennäringslagen, att de på den grunden inte skulle få vidtas. Den sameby som bedriver rennäring i området har informerats.

Presskontakt:
Daniel Lagerqvist
0790-605662
Daniel.lagerqvist@jokkmokkiron.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad genom hela vår process.


    Jag accepterar de allmänna villkoren och har lästJokkmokk Irons sekretesspolicy.