Regeringen beviljar koncession för Kallak

Idag meddelade den svenska regeringen via näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, att man beviljar Jokkmokk Iron Mines AB bearbetningskoncession enligt minerallagen (1991:45) för området Kallak K nr 1 i Jokkmokks kommun. Koncessionen gäller i 25 år fr.o.m. dagen för beslutet.

Koncessionsområdet är beläget ca 2 kilometer sydost om byn Björkholmen och ca 40 kilometer väster om Jokkmokk. Den sökta bearbetningskoncessionen är belägen inom området för bolagets undersökningstillstånd för området Kallak K nr 1.

Brytningen av fyndigheten är planerad att ske i ett dagbrott.   

I beslutet från regeringen finns tolv unika villkor som bolaget har att uppfylla:

 1. Bolaget ska utöver vad som anges i detta beslut, i fråga om försiktighetsmått, skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder, nyttja marken i enlighet med vad som angivits i ansökan med bilagor och kompletteringar samt vad bolaget i övrigt har åtagit sig i detta ärende.
 2. Anläggningsarbeten till följd av nyttjande av koncessionen ska ske under perioder då minsta möjliga negativa påverkan uppstår för den pågående renskötseln i omgivande områden.
 3. Koncessionsområdet ska ta så lite mark i anspråk som möjligt. I möjligaste mån ska påverkan på för renar undvikas. Vid nyttjandet av koncessionen ska bolaget i övrigt se till att minsta möjliga negativa påverkan uppstår när flyttledernas angränsande betesområden nyttjas.
 4. Vid nyttjande av koncessionen ska Jåhkågasska tjiellde samebys merkostnader till följd av påverkan på möjligheten att nyttja flyttleder för renar och renbete ersättas. Fastställande av ersättning och prövning av eventuella tvister om ersättning följer minerallagens bestämmelser. 
 5. Om Jåhkågasska tjiellde sameby, trots åtgärder för att möjliggöra rådande renflytt, har behov av lastbilstransporter av sina renar förbi koncessionsområdet ska bolaget bekosta sådana transporter.
 6. Bolaget ska etablera skyddsstängsel, skyddsvallar eller andra anläggningar för att minimera risker för olyckor med renar inom koncessionsområdet. Anläggningarna ska utformas för att möjliggöra säkra övergångar för renar genom eller förbi koncessionsområdet. 
 7. Bolaget ska årligen göra en uppföljning av konsekvenserna för rennäringen av nyttjandet av koncessionen och redovisa denna till bergmästaren, Sametinget och Länsstyrelsen i Norrbottens län.
 8. Bolaget ska löpande samråda med Jåhkågasska tjiellde , Sirges och Tuorpon i syfte att klarlägga behovet av åtgärder och resurser för att uppfylla villkor 1 − samebyar i 7 samt i övrigt för att motverka störningar på renskötseln. Bergmästaren ska efter samrådet ta ställning till om det finns behov av ändrade villkor enligt 6 kap. 4 § minerallagen.
 9. Bolaget ska vid nyttjandet av koncessionen föra en dialog med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket i syfte att säkerställa att nödvändig hänsyn tas till Laponias status som världsarv.
 10. Bolaget ska, efter avslutad verksamhet, se till att koncessionsområdet återställs så att marken åter kan nyttjas för rennäring. En plan för efterbehandling ska utarbetas i samråd med berörda samebyar i ett tidigt skede av gruvverksamheten och uppdateras löpande.   
 11. Bolaget ska till bergmästaren ställa en ekonomisk säkerhet om 1 000 000 kronor.
 12. För det fall sökanden avser att nyttja koncessionen till att ansöka om ett tillstånd enligt miljöbalken till gruvverksamhet inom koncessionsområdet så ska sådan ansökan inkludera en In Impact Advice Note on Assessment Environmental genomförd enligt principerna i IUCN World Assessment Heritage, som dessförinnan har översänts till Världsarvscentret vid Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad genom hela vår process.


  Jag accepterar de allmänna villkoren och har lästJokkmokk Irons sekretesspolicy.